Kasvu

Henkilökohtainen matkamme

Kasvuhakuisia ihmisiä on kaikkialla, mutta heitä ei yleisesti ole valtaosa yksittäisen organisaation jäsenistä. Kasvuhakuisen ihmisen elämä ei yleensä ole kovin helppoa ympäristössä, joka edellyttää konventioiden seuraamista. Se on kuitenkin mahdollista ja vieläpä tavalla, joka ylläpitää vapauden ja rentouden pysyvää olotilaa.
.
Päällimmäinen tehtävämme on kyetä saavuttamaan ja ylläpitämään sisäistä tasapainoa riippumatta ympäröivän organisaation (tai elämän yleisesti) ominaisuuksista. Jokainen meistä kulkee oman ainutlaatuisen tien tähän ja olemme kukin yksilöllisessä vaiheessa minä tahansa hetkenä. Kasvuyhteisömme tarjoaa jokaiselle jäsenelle henkilökohtaista ohjausta ja tukea matkallaan.
.
Matkanteko on helpompaa, mikäli meillä on kartta ja kompassi matkassa. Koska jokaisen mieli toimii osin ainutlaatuisella tavalla, tehtävänämme on oppia kokeilemaan ja testaamaan erilaisia välineitä ja menetelmiä, jotka palvelevat juuri meidän mielemme ominaisuuksia. Tietyt perusteet ovat kuitenkin jaetut kaikkien ihmisten kesken, mikä mahdollistaa ylipäätään käsityksen jaetusta todellisuudesta.
.
Taival käy kevyemmäksi, mikäli voimme jakaa kokemuksiamme ja oppia muilta matkalaisilta. Tämän vuoksi on tärkeää kokoontua tasaisin välein yhteen ja saada voimaa ja inspiraatiota yhteisöltä. Vaikka olisimme ajatuksiemme kanssa yksin omassa organisaatiossamme, olemme kaiken aikaa yhteydessä laajempaan yhteisöön, joiden jäsenillä on samankaltainen pyrkimys sisäiseen kasvuun.
.
Tietoisuustaitojen harjaantuminen muuttaa sekä työelämämme että kaiken muunkin elämässä. Pääosa ihmisistä etsii onnellisuutta vahvistaen ehdollistumiaan. "Jos vain saan tuon, niin olen onnellinen..." Tiedämme jo ennalta vastauksen: "Et ole kauan." Meillä ei todellisuudessa ole muuta tietä ulos kierteestä, kuin ryhtyä ymmärtämään ensin itseämme ja sen myötä todellisuuden perusluonnetta. Kun tämä tapahtuu, kaikki muu seuraa perässä (vrt. free your mind, and the rest will follow...)
.

Organisaation menestyminen

Menestyvien organisaatioiden ominaisuuksia on pyritty selvittämään pitkään. Moni organisaatio haluaisi varmasti tietää, kuinka se voisi muuttua menestyväksi HPO-organisaatioksi (High Performance Organisation).
.
Asetelma ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, kuin ehkä kuvittelemme. Andre de Waal kokosi metatutkimuksessaan vuonna 2011 tutkimustulokset 290 tutkimuksesta, joiden kohteena on menestyvien organisaatioiden menestystekijät. Näistä siivilöimme kahdeksan keskeistä tekijää, jotka toistuvat näissä organisaatioissa:
.
1. Toiminta perustuu luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen.
2. Avoin keskustelukulttuuri ja dialogi läpi organisaation.
3. Henkilöstö mukana kaikessa keskeisessä päätöksenteossa.
4. Paljon ajankäyttöä tiedon jakamiselle ja oppimiselle.
5. Pitkän aikavälin painotus kaikissa sidosryhmäsuhteissa.
6. Tasapaino yhteisen hyvän ja oman edun välillä.
7. Jatkuva kehittyminen ja muutos.
8. Monitaustainen ja heterogeeninen työyhteisö.
.
Yllä olevaa luetteloa katsellessa käy ilmeiseksi, että jokainen meistä haluaisi olla sen kaltaisen organisaation jäsen, jonka toiminta perustuu näille periaatteille. Kuitenkin vain ani harva löytää itsensä sellaisesta.
.
Keskeinen syy näiden menestystekijöiden harvinaisuudelle on se, etteivät organisaatiot kykene vapaasti päättämään minkälaisia ne kulloinkin ovat. Tämä johtuu siitä, että kaikki organisaatiot rakentuvat konventioiden varaan, ja nämä puolestaan ovat jähmeitä ja muuttuvat vaivalloisesti. Jokainen organisaatio on oman menneisyytensä tulos, joten kukin joutuu ponnistamaan niistä lähtökohdista, joihin menneet toimintatavat ovat johtaneet.
.
Menneisyyden painolasti puolestaan syntyy meistä ihmisistä itsestämme. Organisaatiot koostuvat ihmisistä, joiden toiminta yleisesti perustuu konventioiden seuraamiseen ja vahvistamiseen. Organisaatioiden ominaisuudet heijastavat niiden jäsenten ominaisuuksia. Yllä lueteltuihin suotuisiin periaatteisiin ei saavuta vahingossa, vaan ne edellyttävät tietoista pyrkimystä, johon kykenevät vain ihmiset, joilla on tarkentunut käsitys syy-seuraussuhteista. Tämän vuoksi HPO-organisaatiot ovat harvinaisia.
.